Misja

Tworzymy sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym. Nasze działania skupiają się wokół rozwoju i promocji wiedzy z zakresu nauk społecznych. Zamierzeniem Fundatorów Socjometru było stworzenie platformy, która ułatwi przekształcanie wiedzy naukowej w wiedzę użyteczną publicznie. Wyrazem tego są inicjatywy zmierzające do inicjowania współpracy pomiędzy naukowcami, sektorem pozarządowym oraz prywatnymi przedsiębiorstwami.

Eksperci Fundacji Socjometr zapewniają merytoryczne wsparcie dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Obejmuje ono szeroki zakres działań, począwszy od doradztwa w kwestiach związanych z problematyką społeczną oraz diagnozowaniem obszarów działań organizacji III sektora, poprzez realizację projektów partnerskich, przygotowywanie koncepcji badań społecznych, realizację badań terenowych, przygotowywanie analiz zleconych przez NGO oraz ewaluację realizowanych przez nie projektów.

Badania społeczne w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy działania instytucji publicznych oraz optymalizacji prowadzonej przez nie polityki. Socjometr prowadzi analizy i badania społeczne na zlecenie instytucji publicznych. Doradzamy również w czasie tworzenia przez nie koncepcji badań oraz dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych.

Ważnym celem Socjometru jest również włączanie się w działania podejmowane przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu strategii działania w tym zakresie oraz monitorujemy efekty ich realizacji.

Wspieramy młodych naukowców. Umożliwiamy młodym naukowcom realizację innowacyjnych projektów badawczych i społecznych. Ważne są dla nas działania na rzecz praktycznego wykorzystywania wyników prowadzonych przez nich analiz. Zapewniamy również wsparcie instytucjonalne w pozyskiwaniu środków na badania oraz prowadzimy doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków grantowych. Działania w tym zakresie znajdują także wyraz w organizowanych przez nas praktykach studenckich oraz stażach. Stale prowadzona jest również współpraca ze studenckimi kołami naukowymi.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+