27 cze

Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w 2022 roku

Rok 2022 w Fundacji Socjometr upływa pod znakiem dalszej współpracy z Lokalnymi Grupami Działania. Po zrealizowaniu w 2021 roku badań ewaluacyjnych na zlecenie Federacji LGD Małopolska, w roku 2022 podjęliśmy się badań ewaluacyjnych dla wybranych śląski oraz opolskich LGD. Realizujemy także ewaluację dla wszystkich LGD zrzeszonych w Świętokrzyskiej Sieci LGD. Udzielamy również wsparcia w zakresie konsultacji społecznych, stosowania metod partycypacyjnych oraz przygotowania LSR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
20 paź

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja Socjometr jest partnerem w projekcie „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym partnerem KSOW realizującym projekt jest Politechnika Warszawska. Oprócz Fundacji Socjometr w realizacji operacji uczestniczy także Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa. Prezentujemy efekt realizacji operacji – ekspertyzę podsumowującą wyniki badań uzyskanych podczas warsztatów. Zachęcamy do pobrania pliku: Ekspertyza_2021

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
19 maj

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja Socjometr jest partnerem w projekcie „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym partnerem KSOW realizującym projekt jest Politechnika Warszawska. Oprócz Fundacji Socjometr w realizacji operacji uczestniczy także Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu.

 

Partner KSOW: Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl

Koordynatorzy projektu:

Dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni, e-mail: adrianna.czarnecka@pw.edu.pl

Dr inż. Wioleta Krupowicz, e-mail: wioleta.krupowicz@pw.edu.pl

 

Dodatkowi partnerzy KSOW:

 

Termin realizowanej operacji: 01.05.2021 r. – 30.09.2021 r.

Kwota dofinansowania: 53 314,13 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście 13/100 złotych)

Cel operacji

Poprawa wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich poprzez pozyskiwanie informacji od mieszkańców wsi na temat uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Planowane formy realizacji operacji

Warsztaty

W ramach realizacji operacji zorganizowane zostaną warsztaty, mające na celu pozyskanie wiedzy od mieszkańców na temat badanego obszaru, zapoznanie uczestników warsztatów z obsługą specjalnie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne LC-CApp (Land Consolidation Crowdsourcing Application), a następnie przy jej użyciu wprowadzenie na mapę cyfrową przez każdego z uczestników szczegółowych informacji o obszarze badań mających istotne znaczenie dla przyszłych prac projektowych.

Materiały informacyjno-edukacyjne

Opracowanie materiałów drukowanych – broszur (materiałów informacyjno-edukacyjnych rozdawanych mieszkańcom podczas warsztatów) przyczyni się do utrwalenia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy. Materiały będą obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

 • optymalizacja wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich.

Ekspertyza

W ramach realizacji operacji opracowana zostanie ekspertyza o zasięgu ogólnokrajowym, w której przedstawiony zostanie zakres działań, możliwych do podjęcia w ramach prac zmieniających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, przez społeczności lokalne zainteresowane budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania. W ekspertyzie przedstawiona zostanie metodyka aktywizacji społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich obejmująca swym zakresem:

 • możliwe sposoby komunikacji ze społecznością lokalną w ramach spotkań warsztatowych poprzedzających prace scaleniowe,
 • upowszechnienie informacji związanych z wpływem uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
 • sposoby angażowania społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni obszarów wiejskich (crowdsourcing).

Przygotowane opracowanie będzie stanowiło materiał źródłowy dla grupy docelowej i organów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województwa i powiatów, którzy dysponując wynikami operacji będą mogli podejmować odpowiednie decyzje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym racjonalnie zarządzać obszarami i obiektami cennymi przyrodniczo, dziedzictwem kulturowym i krajobrazowym oraz promować atrakcyjność przestrzeni wiejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i celów turystyczno-rekreacyjnych. Pozwoli to potencjalnym beneficjentom dysponować w sposób optymalny środkami przeznaczonymi na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Grupa docelowa operacji

Badania przeprowadzone zostaną na grupie docelowej 40 osób wybranych spośród mieszkańców obszarów wiejskich, obiektów na których przeprowadzane będą scalenia gruntów, zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podlaskim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podkarpackim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie małopolskim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie dolnośląskim).

Przewidywane efekty realizowanej operacji

 • pobudzenie aktywności społecznej i wzrost akceptacji społeczności lokalnej do przeprowadzania prac urządzeniowo-rolnych oraz przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi,
 • wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy rolników,
 • wzrost zainteresowania społeczności lokalnej sposobami budowania poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania,
 • poprawa przestrzennych, technicznych i estetycznych warunków zabudowy wsi
  i zagospodarowania obszarów wiejskich poprzez m.in. wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.
 • transfer wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na skutek rozwoju technik informacyjnych i metod komunikacji. W ramach operacji przedstawione zostaną możliwości realizacji idei crowdsourcingu w programach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, co umożliwi wykorzystanie w pełni zasobów wiedzy społeczności lokalnej o zamieszkiwanym obszarze.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
02 lis

Publikacje w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr była partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, które było głównym realizatorem tej operacji. Na stronie www.gospodarstwa-opiekuncze.pl w dziale „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
23 sie

Zaproszenie na seminaria wojewódzkie w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zapraszamy na seminaria wojewódzkie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacja operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr jest partnerem w realizacji projektu. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Zaproszenie na seminaria kierowane jest do:

 • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
 • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
 • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
 • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się spotkania w pierwszych 5 regionach. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań znajdują się w poniższej tabeli. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego 20 osób musi reprezentować jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

Województwo Data Miejsce
Zachodniopomorskie 04.09.2017 Hotel Focus, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin
Wielkopolskie 05.09.2017 Hotel Ikar, ul. Solna 18, 61-736 Poznań
Lubuskie 06.09.2017 Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 A,
65-018 Zielona Góra
Dolnośląskie 07.09.2017 Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Opolskie 08.09.2017 Hotel Pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136,
45-641 Opole

 

Harmonogram seminariów

Czas realizacji Temat
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych
9.45 – 10.30 Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych
13.30 – 14.00 Lunch

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
05 lip

Praca w projekcie badawczym

Fundacja Socjometr poszukuje osób do pracy w projekcie badawczym „Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce 2004-2014” kierowanym przez dra Piotra P. Płucienniczaka. Wymagania:

 • student/ studentka socjologii bądź pokrewnych kierunków,
 • doświadczenie w analizie materiałów prasowych,
 • zainteresowanie socjologią stosunków przemysłowych i socjologią ruchów społecznych.

Zakres zadań:

 • selekcja wydarzeń z prasy,
 • kodowanie wyselekcjonowanych materiałów zgodnie z dostarczonym narzędziem badawczym
 • przygotowanie raportów cząstkowych.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu do 12 lipca 2016 roku na adres kierownika projektu: piotr@puldzian.net

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
05 cze

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska

Zespół Fundacji Socjometr nawiązał współpracę z prężnie działającą Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska. W jej ramach realizujemy badania ewaluacyjne, które pozwolą na pogłębioną ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie nowego dokumentu strategicznego. Uczestniczyliśmy także w  spotkaniu „Wspólny sukces – nowe rozdanie 2014-2020”, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD oraz w „V Spotkaniu Organizacji Pozarządowych z Obszaru LGD Ziemia Bielska”. Obie okazje wykorzystaliśmy do przeprowadzenia ankiet, które dostarczyły dodatkowych danych przydatnych do ewaluacji oraz cennych wskazówek do budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
13 mar

Warsztaty na Jurze

Z niekłamaną radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z kolejną organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”. W ramach kooperacji przygotowaliśmy scenariusz warsztatów oraz poprowadziliśmy zajęcia dla mieszkańców we wszystkich gminach wchodzących w skład tej Lokalnej Grupy Działania. Zebraliśmy ciekawy i bogaty materiał, który z pewnością będzie przydatny w dalszych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie zrealizowane przez nas zajęcia kolejny raz pokazały, że otwarte warsztaty mogą być dla Lokalnych Grup Działania świetnym sposobem aktywizowania społeczności lokalnej oraz promocji – frekwencja w niektórych grupach, znacznie przekroczyła założenia organizatorów.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
30 lis

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Nasz punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok. 53. Dyżury ekspertów odbywają się w każdą środę w godzinach 18:30-19:30.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego jest efektem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „FIO – Małopolska Lokalnie”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
24 lis

Badania w LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Fundacja Socjometr nawiązała współpracę z kolejną Lokalną Grupą Działania. Tym razem, wspólnie z LGD „Ziemia Jęrzejowska – Gryf”, realizujemy badania ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozpoczniemy także prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Pierwszym etapem projektu są badania jakościowe: wywiady pogłębione (z prezesem stowarzyszenia, przedstawicielem jego Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami biura LGD) i wywiady grupowe (z członkami Rady oraz Zarządu LGD). W dalszej kolejności zrealizowane zostaną badania ilościowe: badanie ankietowe (PAPI) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz CAWI wśród wnioskodawców – osób i podmiotów, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czasie wdrażania LSR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+