Lokalne Grupy Działania

Fundacja Socjometr oferuje doradztwo i współpracę w zakresie:

1. ewaluacji procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
    – realizacja badań ewaluacyjnych
    – sporządzanie raportów z badań ewaluacyjnych
2. przygotowania lokalnych strategii
   – diagnoza uwarunkowań rozwojowych społeczności lokalnej i zasobów obszarów objętych LSR
   – formułowanie rekomendacji i projektowanie działań stymulujących rozwój lokalny
   – wsparcie przy sporządzaniu dokumentów strategicznych, takich jak LSR na lata 2014-2020
3. szkoleń, superwizji i wsparcia pracowników LGD w samodzielnym prowadzeniu analiz.

Nasze projekty badawcze wykorzystują szerokie spektrum metod i technik badań społecznych. Koncepcje badań są każdorazowo przygotowywane z myślą o konkretnej Lokalnej Grupie Działania. W zależności od potrzeb obejmują one między innymi analizę danych zastanych, badania ankietowe i statystyczną analizę danych, badania jakościowe z wykorzystaniem wywiadów pogłębionych i grupowych.

Nasze doświadczenie
Zespół Fundacji tworzą doświadczeni badacze społeczni – pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stali współpracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/o. Kraków, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Łączy nas przekonanie, że gromadzona przez naukowców wiedza powinna być wykorzystywana w użytecznych społecznie projektach.

Najważniejsze projekty, w których realizację byli zaangażowani nasi eksperci:

– ewaluacja realizacji LSR dla LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”
– ewaluacja realizacji LSR dla LGD “Bractwo Kuźnic”,
– szkolenia z badań społecznych i przeprowadzenie ewaluacji LSR dla LGD “Razem na Wyżyny”,
– “Foresight Obywatelski” – projekt dotyczący planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych,
– “Tradycja w działaniu: instytucje a rozwój regionalny w Małopolsce” – projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych,
– “Endo i egzogenne czynniki rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce” – projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– “Badania nad rozwojem obszarów wiejskich w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem osi IV Leader – PROW 2007-2013” – opracowanie koncepcji badania dla Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
– “Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” – projekt badawczy realizowany dla FAPA,
– “Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi” – projekt badawczy realizowany dla CDR w Brwinowie o/Kraków.

Członkowie zespołu Fundacji realizowali także liczne studia przypadków i diagnozy społeczności lokalnych w kontekście działań jednostek samorządu terytorialnego, LGD i innych organizacji pozarządowych. Ważnym obszarem ich działalności są również szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli LGD w CDR o/Kraków.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+