Ekonomia Społeczna

Głównym celem zrealizowanego projektu było zwiększenie i rozwijanie ekonomii społecznej w Polsce, poprzez wypracowanie spójnego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej. Projekt był zatem ważny dla całego środowiska prawno-instytucjonalnego ekonomii społecznej, a także wszystkich podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach współpracy zrealizowaliśmy badania desk research oraz wywiady pogłębione (IDI) z osobami prowadzącymi podmioty ekonomii społecznej, a także przedstawicielami samorządów, które w ogłaszanych przetargach stosowali klauzule ekonomii społecznej.

Projekt był realizowany przez Instytut Spraw Publicznych wspólnie z Partnerami w ramach projektu systemowego 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, działanie „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oprócz badań i organizacji konferencji, w ramach projektu ISP wydawał półrocznik „Ekonomia społeczna” pod redakcją naukową Jerzego Hausnera. Jego celem było rozwijanie i promowanie idei ekonomii społecznej jako niezbędnego segmentu współczesnej gospodarki, komplementarnego wobec segmentów gospodarki prywatnej i publicznej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+