Edukacja medialna w krakowskich szkołach gimnazjalnych

Projekt ma na celu opisanie części „białych plam” w wiedzy na temat edukacji medialnej w polskich gimnazjach. Obecny stan badań jest z jednej strony bardzo bogaty, jednak z drugiej część hipotez w nich przyjmowanych jest a priori. Dotyczą one takich fundamentalnych kwestii jak (za: Strunża, Edukacja kulturalna i medialna…) stanu  kompetencji technologiczno-medialnych wśród uczniów, czy i jak edukacja medialna jest prowadzona (realnie) w szkołach, czy nauczyciele są wystarczająco wykwalifikowani i kształceni w kierunku nauczania nowymi mediami (i o nowych mediach), jakie kompetencje medialne i informacyjne powinien posiadać człowiek we współczesnym świecie. Są to fundamentalne kwestie, które będziemy chcieli pogłębić, badając wybrane krakowskie szkoły gimnazjalne. Studenci w ramach praktyk przeprowadzą badania w wybranych szkołach, a zebrane w ten sposób dane posłużą do przygotowania raportu z badań.

Badania są pomyślane w ten sposób, aby efektem końcowym było również rozpisanie większego projektu. Jest to zatem z jednej strony autonomiczne badanie, które opisze sytuację w krakowskich szkołach (wskazując jednak wiele obszarów problemowych dotyczących całego systemu oświaty gimnazjalnej), z drugiej strony jest to pilotaż, który ma na celu zdiagnozowanie głównych obszarów problemowych, które zostaną pogłębione w większym badaniu, a także test narzędzia do przeprowadzenia wywiadów.

Projekt realizujemy wspólnie z pracownikiem Instytutu Socjologii UJ, dr hab. Małgorzatą Bogunią-Borowską oraz studentkami i studentami socjologii UJ (w ramach praktyk studenckich).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+