02 Lis

Publikacje w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr była partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, które było głównym realizatorem tej operacji. Na stronie www.gospodarstwa-opiekuncze.pl w dziale „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Sie

Zaproszenie na seminaria wojewódzkie w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zapraszamy na seminaria wojewódzkie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacja operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr jest partnerem w realizacji projektu. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Zaproszenie na seminaria kierowane jest do:

  • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
  • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
  • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
  • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się spotkania w pierwszych 5 regionach. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań znajdują się w poniższej tabeli. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego 20 osób musi reprezentować jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

Województwo Data Miejsce
Zachodniopomorskie 04.09.2017 Hotel Focus, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin
Wielkopolskie 05.09.2017 Hotel Ikar, ul. Solna 18, 61-736 Poznań
Lubuskie 06.09.2017 Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 A,
65-018 Zielona Góra
Dolnośląskie 07.09.2017 Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Opolskie 08.09.2017 Hotel Pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136,
45-641 Opole

 

Harmonogram seminariów

Czas realizacji Temat
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych
9.45 – 10.30 Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych
13.30 – 14.00 Lunch

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

05 Lip

Praca w projekcie badawczym

Fundacja Socjometr poszukuje osób do pracy w projekcie badawczym „Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce 2004-2014” kierowanym przez dra Piotra P. Płucienniczaka. Wymagania:

  • student/ studentka socjologii bądź pokrewnych kierunków,
  • doświadczenie w analizie materiałów prasowych,
  • zainteresowanie socjologią stosunków przemysłowych i socjologią ruchów społecznych.

Zakres zadań:

  • selekcja wydarzeń z prasy,
  • kodowanie wyselekcjonowanych materiałów zgodnie z dostarczonym narzędziem badawczym
  • przygotowanie raportów cząstkowych.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu do 12 lipca 2016 roku na adres kierownika projektu: piotr@puldzian.net

05 Cze

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska

Zespół Fundacji Socjometr nawiązał współpracę z prężnie działającą Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska. W jej ramach realizujemy badania ewaluacyjne, które pozwolą na pogłębioną ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie nowego dokumentu strategicznego. Uczestniczyliśmy także w  spotkaniu „Wspólny sukces – nowe rozdanie 2014-2020”, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD oraz w „V Spotkaniu Organizacji Pozarządowych z Obszaru LGD Ziemia Bielska”. Obie okazje wykorzystaliśmy do przeprowadzenia ankiet, które dostarczyły dodatkowych danych przydatnych do ewaluacji oraz cennych wskazówek do budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń.

13 Mar

Warsztaty na Jurze

Z niekłamaną radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z kolejną organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”. W ramach kooperacji przygotowaliśmy scenariusz warsztatów oraz poprowadziliśmy zajęcia dla mieszkańców we wszystkich gminach wchodzących w skład tej Lokalnej Grupy Działania. Zebraliśmy ciekawy i bogaty materiał, który z pewnością będzie przydatny w dalszych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie zrealizowane przez nas zajęcia kolejny raz pokazały, że otwarte warsztaty mogą być dla Lokalnych Grup Działania świetnym sposobem aktywizowania społeczności lokalnej oraz promocji – frekwencja w niektórych grupach, znacznie przekroczyła założenia organizatorów.

17 Lut

Badania ewaluacyjne dla LGD „Beskid Gorlicki”

W ramach działalności statutowej i wsparcia organizacji pozarządowych nasza fundacja współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania, oferując pomoc w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących ich dotychczasowych działań oraz diagnozy prowadzącej do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju.

Na początku tego roku podjęliśmy współpracę z Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki”. Obok analizy danych zastanych oraz badań jakościowych, projekt obejmuje badania terenowe na obszarze działania LGD, w których zbierane będą opinie mieszkańców.

30 Lis

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Nasz punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok. 53. Dyżury ekspertów odbywają się w każdą środę w godzinach 18:30-19:30.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego jest efektem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „FIO – Małopolska Lokalnie”

24 Lis

Badania w LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Fundacja Socjometr nawiązała współpracę z kolejną Lokalną Grupą Działania. Tym razem, wspólnie z LGD „Ziemia Jęrzejowska – Gryf”, realizujemy badania ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozpoczniemy także prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Pierwszym etapem projektu są badania jakościowe: wywiady pogłębione (z prezesem stowarzyszenia, przedstawicielem jego Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami biura LGD) i wywiady grupowe (z członkami Rady oraz Zarządu LGD). W dalszej kolejności zrealizowane zostaną badania ilościowe: badanie ankietowe (PAPI) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz CAWI wśród wnioskodawców – osób i podmiotów, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czasie wdrażania LSR.

02 Paź

Małopolska Lokalnie 2014

Konkurs Małopolska Lokalnie 2014 został rozstrzygnięty, a projekt złożony przez Fundację Socjometr uzyskał bardzo wysoką ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania z czołowego miejsca w rankingu. Dodatkowym sukcesem jest fakt, że grupa nieformalna Reh-aktywni, którą wspieraliśmy również dostała finansowanie na realizację swojego projektu.

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych na terenie małopolski. Podobne projekty realizowane są również w innych województwach, np. na śląsku (slaskielokalnie.pl). W Małopolsce program powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia i jest realizowany w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20 – mikrodotacji. Finanse na realizację działań podjętych w ramach tego programu w całości pochodzą z krajowych środków publicznych. W obecnym konkursie, w województwie małopolskim przewidziano pulę 600.000 zł na mikrodotacje w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł.

W tegorocznym konkursie złożono ponad 400 wniosków w całym województwie, a 131 z nich otrzymało finansowanie. W subregionie, w którym Fundacja Socjometr składała wniosek, liczba otrzymanych dotacji wyniosła 31 przy 106 poprawnie złożonych wnioskach.

Pierwszy projekt ma na celu wzmocnienie potencjału merytorycznego, poprzez pogłębienie wiedzy zespołu Fundacji, oraz potencjału technicznego, dzięki zakupowi urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. Projekt doprowadzi do profesjonalizacji działań organizacji, oraz rozwoju działalności statutowej Fundacji, dzięki zaplanowanym działaniom komunikacyjnym. Pośrednio ma również na celu pomoc dla małopolskich organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, dzięki oferowanemu wsparciu w zakresie badań społecznych.

W drugim projekcie nasza Fundacja jest instytucją wspierającą dla nieformalnej grupy Reh-aktywni, która w swoim projekcie przeprowadzi badania przesiewowe we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Zielonki. Projekt został objęty patronatem wójta gminy Zielonki i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół. Więcej informacji dotyczących projektu możecie znaleźć na stronie projektu www.synapsa-fizjoterapia.pl lub dzwoniąc do koordynatorki projektu p. Natalii Wichrowskiej (tel. 600260666).

fio