19 maj

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja Socjometr jest partnerem w projekcie „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym partnerem KSOW realizującym projekt jest Politechnika Warszawska. Oprócz Fundacji Socjometr w realizacji operacji uczestniczy także Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu.

 

Partner KSOW: Politechnika Warszawska https://www.pw.edu.pl

Koordynatorzy projektu:

Dr hab. inż. Adrianna Czarnecka, prof. uczelni, e-mail: adrianna.czarnecka@pw.edu.pl

Dr inż. Wioleta Krupowicz, e-mail: wioleta.krupowicz@pw.edu.pl

 

Dodatkowi partnerzy KSOW:

 

Termin realizowanej operacji: 01.05.2021 r. – 30.09.2021 r.

Kwota dofinansowania: 53 314,13 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście 13/100 złotych)

Cel operacji

Poprawa wykorzystania potencjału społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich poprzez pozyskiwanie informacji od mieszkańców wsi na temat uwarunkowań przyrodniczo-kulturowych, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.

Planowane formy realizacji operacji

Warsztaty

W ramach realizacji operacji zorganizowane zostaną warsztaty, mające na celu pozyskanie wiedzy od mieszkańców na temat badanego obszaru, zapoznanie uczestników warsztatów z obsługą specjalnie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne LC-CApp (Land Consolidation Crowdsourcing Application), a następnie przy jej użyciu wprowadzenie na mapę cyfrową przez każdego z uczestników szczegółowych informacji o obszarze badań mających istotne znaczenie dla przyszłych prac projektowych.

Materiały informacyjno-edukacyjne

Opracowanie materiałów drukowanych – broszur (materiałów informacyjno-edukacyjnych rozdawanych mieszkańcom podczas warsztatów) przyczyni się do utrwalenia pozyskanej podczas warsztatów wiedzy. Materiały będą obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

 • optymalizacja wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,
 • promocja jakości życia na wsi i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
 • planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich.

Ekspertyza

W ramach realizacji operacji opracowana zostanie ekspertyza o zasięgu ogólnokrajowym, w której przedstawiony zostanie zakres działań, możliwych do podjęcia w ramach prac zmieniających strukturę przestrzenną obszarów wiejskich, przez społeczności lokalne zainteresowane budowaniem poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania. W ekspertyzie przedstawiona zostanie metodyka aktywizacji społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich obejmująca swym zakresem:

 • możliwe sposoby komunikacji ze społecznością lokalną w ramach spotkań warsztatowych poprzedzających prace scaleniowe,
 • upowszechnienie informacji związanych z wpływem uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
 • sposoby angażowania społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni obszarów wiejskich (crowdsourcing).

Przygotowane opracowanie będzie stanowiło materiał źródłowy dla grupy docelowej i organów jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu województwa i powiatów, którzy dysponując wynikami operacji będą mogli podejmować odpowiednie decyzje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym racjonalnie zarządzać obszarami i obiektami cennymi przyrodniczo, dziedzictwem kulturowym i krajobrazowym oraz promować atrakcyjność przestrzeni wiejskiej dla prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i celów turystyczno-rekreacyjnych. Pozwoli to potencjalnym beneficjentom dysponować w sposób optymalny środkami przeznaczonymi na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Grupa docelowa operacji

Badania przeprowadzone zostaną na grupie docelowej 40 osób wybranych spośród mieszkańców obszarów wiejskich, obiektów na których przeprowadzane będą scalenia gruntów, zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podlaskim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie podkarpackim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie małopolskim, 10 os. z obiektu scaleniowego położonego w województwie dolnośląskim).

Przewidywane efekty realizowanej operacji

 • pobudzenie aktywności społecznej i wzrost akceptacji społeczności lokalnej do przeprowadzania prac urządzeniowo-rolnych oraz przemian struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi,
 • wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy rolników,
 • wzrost zainteresowania społeczności lokalnej sposobami budowania poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca zamieszkania,
 • poprawa przestrzennych, technicznych i estetycznych warunków zabudowy wsi
  i zagospodarowania obszarów wiejskich poprzez m.in. wykorzystanie i promowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.
 • transfer wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na skutek rozwoju technik informacyjnych i metod komunikacji. W ramach operacji przedstawione zostaną możliwości realizacji idei crowdsourcingu w programach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, co umożliwi wykorzystanie w pełni zasobów wiedzy społeczności lokalnej o zamieszkiwanym obszarze.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+